Kobe Bryant Shines Again, Having Historic 17th Season