Washington Redskins: 5 Reasons Why Their Season Is Already Kaput